Oferta

Oferta

Dla kogo?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

33

Dla zawodników
44
Dla trenerów
11
Dla drużyn, klubów i organizacji sportowych
22
Dla biznesu
55
Dla rodziców
66
Dla dzieci
77
Dla kobiet
33

DLA ZAWODNIKÓW

Celem pracy z zawodnikiem jest  kształtowanie postawy nastawionej na osiąganie coraz wyższego poziomu w uprawianej dyscyplinie. Regularne ćwiczenia z psychologiem prowadzą do doskonalenia umiejętności takich jak koncentracja, pewność siebie, radzenie sobie ze stresem i lękiem przed porażką, kontrola emocji i wiele innych. Dzięki temu łatwiej osiągać wyznaczone cele oraz  zwiększyć poziom satysfakcji płynącej z treningu i rywalizacji.

Przykłady tematów konsultacji:

 • Nauka koncentracji i radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi
 • Umiejętność planowania i wyznaczania celów
 • Wzbudzanie i regulacja motywacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kontrola emocji
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu pobudzenia przedstartowego
 • Budowanie pewności siebie
 • Trening wyobrażeniowy (wizualizacja)
 • Zastosowanie pozytywnej „mowy wewnętrznej”
 • Radzenie sobie z lękiem przed porażką
 • Nauka relaksacji
 • Powrót do treningu po kontuzji
 • Przygotowanie do zakończenia sportowej kariery
44

 DLA TRENERÓW

Relacja trenera z zawodnikiem powstaje w wyniku połączenia dążenia do sukcesu obu stron, a sportowe osiągnięcia są efektem wspólnej pracy, poświęcenia i zaangażowania.

Ponieważ to trener najczęściej oddziałuje na zawodnika, jego zadaniem jest wzmacnianie i budowanie umiejętności nie tylko technicznych i taktycznych, ale także psychologicznych.

Dzięki współpracy z psychologiem trener może w pełni wykorzystać potencjał zawodnika lub drużyny, zwiększyć ich zaangażowanie w proces treningowy i stworzyć środowisko sportowe, w którym dominuje klimat zorientowany na mistrzostwo i pokonywanie własnych ograniczeń. Prowadzi to do podniesienia wyników i odczuwania większej satysfakcji z zarówno przez trenera jak i zawodników.

Przykłady tematów konsultacji:

 • Poprawa komunikacji w klubie i drużynie
 • Rozwiązywanie konfliktów i napięć w relacji trener – zawodnik oraz pomiędzy zawodnikami w grupie
 • Zapobieganie niepożądanym zjawiskom (np. wypaleniu i przedwczesnej rezygnacji z kariery)
 • Kształtowanie długoterminowej motywacji do treningu i osiągania sukcesów
 • Wzmacnianie przekonania o własnej kompetencji zawodnika
 • Redukowanie stresu u zawodnika
 • Poprawa koncentracji zawodnika
 • Informowanie zawodnika w sposób konstruktywny o jego błędach
 • Umiejętność kontrolowania własnych emocji
 • Budowanie strategii przywódczych w celu wpływania na zachowania i myśli innych członków zespołu w taki sposób, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, ale również zapewnić im przyjazne środowisko społeczne
11

DLA DRUŻYN, KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH

W przypadku organizacji sportowych, takich jak kadra, klub czy drużyna wsparcie psychologa sportowego oznacza pracę na wielu płaszczyznach: budowanie podstawowych umiejętności psychologicznych podczas wspólnych warsztatów, konsultacje indywidualne dla zawodników, wsparcie trenera w osiąganiu zamierzonego celu, a w przypadku młodszych sportowców także warsztaty z rodzicami. Szczególnie korzystnym miejscem wdrażania wyżej wymienionych form współpracy z psychologiem  są obozy i zgrupowania sportowe,  oraz cykliczne warsztaty, podzielone na grupy z ograniczoną ilością uczestników.

 W pracy z grupami zawodników koncentruję się na następujących zagadnieniach:

 • Opanowanie przez wszystkich uczestników zajęć najważniejszych umiejętności psychologicznych (koncentracja, opanowanie, pewność siebie, zaangażowanie, nastawienie na osiąganie zamierzonych celów, kontrola emocji, nauka relaksacji, wizualizacji, radzenie sobie ze stresem i lękiem przed porażką)
 • Świadome tworzenie „ducha drużyny” poprzez budowanie zaufania między wszystkimi osobami w grupie ze szczególnym podkreśleniem znaczenia całej drużyny w osiąganiu wspólnego celu
 • Definiowanie wspólnego celu
 • Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek
 • Zwiększenie motywacji całej grupy
 • Budowanie właściwej komunikacji wewnętrznej w grupie
 • Definiowanie ról w grupie i wyłanianie lidera
 • Określanie źródeł konfliktów w grupie oraz wybór metod ich rozwiązywania
22

DLA BIZNESU

Elementy psychologii sportu wykorzystywane są w biznesie i innych dziedzinach życia, w których istotne są realizacja założonych celów, rywalizacja oraz radzenie sobie ze stresem. Zastosowanie odpowiednich narzędzi psychologicznych w rozwoju osobistym  pomaga w osiąganiu sukcesów w karierze zawodowej oraz pozwala na zbudowanie właściwego balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

W ramach spotkań z przedstawicielami biznesu omawiane są następujące zagadnienia:

 • Właściwe zdefiniowanie celów oraz określenie skutecznych metod ich osiągania
 • Budowanie postawy zwycięzcy i lidera
 • Adaptacja metod treningu motywacyjnego mającego zastosowanie w sporcie do środowiska biznesowego
 • Umiejętność radzenia sobie z lękiem przed porażką
 • Panowanie nad gniewem oraz sposoby przeciwdziałania agresji innych osób
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie w sytuacji działania pod presją
 • Nauka koncentracji
 • Wykorzystanie technik wizualizacji i relaksacji w sytuacjach stresujących
55

DLA RODZICÓW

Celem spotkań z rodzicami jest przedstawienie głównych zasad psychologii sportu, które mają pomóc w efektywnym wsparciu swoich dzieci w każdej formie aktywności fizycznej. Wiedza będzie użyteczna zarówno w zachęceniu swojej pociechy do uprawiania sporu jak i utrzymaniu w danej dyscyplinie w momencie pojawienia się konkurencyjnych aktywności związanych z okresem dojrzewania.

Jednym z najważniejszych aspektów psychologicznych w przypadku rodziców jest znalezienie równowagi między zbyt dużym zaangażowaniem czy wywieraniem presji a brakiem zainteresowania. Odchylenie w jedną albo w drugą stronę może przynosić skutek odwrotny od zamierzonego i zniechęcać dzieci do pozostania w sporcie. Korzyści wynikające z odpowiedniego wsparcia przez rodziców to między innymi zmniejszenia stresu przedstartowego u dzieci.  Kolejny istotny obszar to umiejętność rozgraniczenia ról i obowiązków w triadzie dziecko-rodzic-trener. Prowadzi to do stworzenia przyjaznego środowiska do rozwoju nie tylko w sporcie, ale również w relacjach rodzinnych.

Praca z rodzicami koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • Wspieranie dzieci w taki sposób, by utrzymać zainteresowanie daną aktywnością i zaangażowania w doskonaleniu własnych umiejętności
 • Sposoby radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi dzieciom w trakcie rywalizacji sportowej
 • Identyfikowanie kierunku potencjału sportowego dziecka
 • Kształtowanie właściwych postaw rodziców w sytuacji zarówno sukcesów, jak i porażek dzieci
 • Znaczenie zachowania rodziców dla kształtowania poczucia własnej wartości dzieci
 • Opanowanie umiejętności stawiania dzieciom realistycznych celów w relacji do ich wieku i możliwości
 • Rozwiązywanie konfliktów na linii trener-zawodnik-rodzic
66

DLA DZIECI 

Głównym celem w pracy z dzieckiem jest kształtowanie postawy nastawionej na rozwój umiejętności w danej dyscyplinie. Najwięcej korzyści zapewnia łączenie nowych kompetencji z zabawą.  W ten sposób dziecko osiąga wysoki poziom zaangażowania, który ułatwia przyswajanie wiedzy i wykorzystywanie jej podczas rywalizacji sportowej. Ze względu na różnice rozwojowe konsultacje są dopasowane do wieku i indywidualnych potrzeb uczestnika. Trening mentalny pomaga zarówno w realizacji celów sportowych jak i w sytuacji, w której chcemy zachęcić dziecko do regularnej aktywności fizycznej. Współpraca z psychologiem ma również na celu zapobieganie zjawiskom odpowiadającym za rezygnację ze sportu na wczesnych etapach rozwoju kariery, takich jak utrata motywacji czy doświadczanie zbyt dużej presji.

Przykładowe tematy konsultacji:

 • Wypracowanie oraz utrzymanie pożądanego poziomu koncentracji
 • Kształtowanie długoterminowej motywacji do treningu i osiągania sukcesów
 • Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów
 • Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek
 • Przyswajanie pozytywnych wzorców myślenia
 • Przełożenie umiejętności nabytych w trakcie treningu na inne obszary życia
 • Kształtowanie postawy fair play
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie pewności siebie
 • Wzrost zaangażowania w wykonywane zadania
 • Zastosowanie technik wizualizacji
 • Relaksacja
 • Kontrola emocji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Powrót do treningu po kontuzji
77

DLA KOBIET

Psychologia sportu znajduje szerokie zastosowanie w rozwoju osobistym kobiet. Dzięki warsztatom lub sesjom indywidualnym kobiety mogą opanować umiejętności psychologiczne, które pomogą im we wszystkich dziedzinach życia, w których istotne są realizacja założonych celów, nie poddawanie się presji otoczenia, zarządzanie czasem i motywacją oraz tworzenie zdrowych i satysfakcjonujących relacji osobistych i zawodowych. Jako zawodniczka osiągająca sukcesy w uważanej za typowo męską dyscyplinie sportu oraz spełniona mama i partnerka chętnie dzielę się swoimi sposobami na łączenie  wielu obowiązków i prowadzenie w pełni satysfakcjonującego życia.

W pracy z kobietami koncentruję się na następujących zagadnieniach:

 • Budowanie poczucia własnej wartości, indywidualności i pewności siebie
 • Umiejętność komunikowania własnych potrzeb
 • Znalezienie i wykorzystanie swoich mocnych stron
 • Umiejętność stawiania sobie celów oraz ich realizacji
 • Budowanie motywacji do osiągania celów oraz motywowanie innych
 • Zastosowanie technik wizualizacji i relaksacji w sytuacjach stresujących
 • Umiejętność działania pod presją
 • Odrzucenie lęku przed porażką i byciem ocenianym przez innych
 • Zastosowanie elementów zawodniczego przygotowania mentalnego w różnych obszarach kobiecej aktywności

Skontaktuj się ze mną

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.

zofia@flowacademy.pl

+48 783 400 484

ul. Dankowicka 14 D, 01-987 Warszawa