Oferta

Dla kogo?
33
Dla zawodników
44
Dla trenerów
11
Dla drużyn, klubów i organizacji sportowych
22
Dla biznesu
55
Dla rodziców
66
Dla dzieci
77
Dla kobiet
33

DLA ZAWODNIKÓW

Celem pracy z zawodnikiem jest  kształtowanie postawy nastawionej na osiąganie coraz wyższego poziomu w uprawianej dyscyplinie. Regularne ćwiczenia z psychologiem prowadzą do doskonalenia umiejętności takich jak koncentracja, pewność siebie, radzenie sobie ze stresem i lękiem przed porażką, kontrola emocji i wiele innych. Dzięki temu łatwiej osiągać wyznaczone cele oraz  zwiększyć poziom satysfakcji płynącej z treningu i rywalizacji.

Przykłady tematów konsultacji:

 • Nauka koncentracji i radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi
 • Umiejętność planowania i wyznaczania celów
 • Wzbudzanie i regulacja motywacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kontrola emocji
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu pobudzenia przedstartowego
 • Budowanie pewności siebie
 • Trening wyobrażeniowy (wizualizacja)
 • Zastosowanie pozytywnej „mowy wewnętrznej”
 • Radzenie sobie z lękiem przed porażką
 • Nauka relaksacji
 • Powrót do treningu po kontuzji
 • Przygotowanie do zakończenia sportowej kariery
44

 DLA TRENERÓW

Relacja trenera z zawodnikiem powstaje w wyniku połączenia dążenia do sukcesu obu stron, a sportowe osiągnięcia są efektem wspólnej pracy, poświęcenia i zaangażowania.

Ponieważ to trener najczęściej oddziałuje na zawodnika, jego zadaniem jest wzmacnianie i budowanie umiejętności nie tylko technicznych i taktycznych, ale także psychologicznych.

Dzięki współpracy z psychologiem trener może w pełni wykorzystać potencjał zawodnika lub drużyny, zwiększyć ich zaangażowanie w proces treningowy i stworzyć środowisko sportowe, w którym dominuje klimat zorientowany na mistrzostwo i pokonywanie własnych ograniczeń. Prowadzi to do podniesienia wyników i odczuwania większej satysfakcji z zarówno przez trenera jak i zawodników.

Przykłady tematów konsultacji:

 • Poprawa komunikacji w klubie i drużynie
 • Rozwiązywanie konfliktów i napięć w relacji trener – zawodnik oraz pomiędzy zawodnikami w grupie
 • Zapobieganie niepożądanym zjawiskom (np. wypaleniu i przedwczesnej rezygnacji z kariery)
 • Kształtowanie długoterminowej motywacji do treningu i osiągania sukcesów
 • Wzmacnianie przekonania o własnej kompetencji zawodnika
 • Redukowanie stresu u zawodnika
 • Poprawa koncentracji zawodnika
 • Informowanie zawodnika w sposób konstruktywny o jego błędach
 • Umiejętność kontrolowania własnych emocji
 • Budowanie strategii przywódczych w celu wpływania na zachowania i myśli innych członków zespołu w taki sposób, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, ale również zapewnić im przyjazne środowisko społeczne
11

DLA DRUŻYN, KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH

W przypadku organizacji sportowych, takich jak kadra, klub czy drużyna wsparcie psychologa sportowego oznacza pracę na wielu płaszczyznach: budowanie podstawowych umiejętności psychologicznych podczas wspólnych warsztatów, konsultacje indywidualne dla zawodników, wsparcie trenera w osiąganiu zamierzonego celu, a w przypadku młodszych sportowców także warsztaty z rodzicami. Szczególnie korzystnym miejscem wdrażania wyżej wymienionych form współpracy z psychologiem  są obozy i zgrupowania sportowe,  oraz cykliczne warsztaty, podzielone na grupy z ograniczoną ilością uczestników.

 W pracy z grupami zawodników koncentruję się na następujących zagadnieniach:

 • Opanowanie przez wszystkich uczestników zajęć najważniejszych umiejętności psychologicznych (koncentracja, opanowanie, pewność siebie, zaangażowanie, nastawienie na osiąganie zamierzonych celów, kontrola emocji, nauka relaksacji, wizualizacji, radzenie sobie ze stresem i lękiem przed porażką)
 • Świadome tworzenie „ducha drużyny” poprzez budowanie zaufania między wszystkimi osobami w grupie ze szczególnym podkreśleniem znaczenia całej drużyny w osiąganiu wspólnego celu
 • Definiowanie wspólnego celu
 • Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek
 • Zwiększenie motywacji całej grupy
 • Budowanie właściwej komunikacji wewnętrznej w grupie
 • Definiowanie ról w grupie i wyłanianie lidera
 • Określanie źródeł konfliktów w grupie oraz wybór metod ich rozwiązywania
22

DLA BIZNESU

Elementy psychologii sportu wykorzystywane są w biznesie i innych dziedzinach życia, w których istotne są realizacja założonych celów, rywalizacja oraz radzenie sobie ze stresem. Zastosowanie odpowiednich narzędzi psychologicznych w rozwoju osobistym  pomaga w osiąganiu sukcesów w karierze zawodowej oraz pozwala na zbudowanie właściwego balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

W ramach spotkań z przedstawicielami biznesu omawiane są następujące zagadnienia:

 • Właściwe zdefiniowanie celów oraz określenie skutecznych metod ich osiągania
 • Budowanie postawy zwycięzcy i lidera
 • Adaptacja metod treningu motywacyjnego mającego zastosowanie w sporcie do środowiska biznesowego
 • Umiejętność radzenia sobie z lękiem przed porażką
 • Panowanie nad gniewem oraz sposoby przeciwdziałania agresji innych osób
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie w sytuacji działania pod presją
 • Nauka koncentracji
 • Wykorzystanie technik wizualizacji i relaksacji w sytuacjach stresujących
55

DLA RODZICÓW

Celem spotkań z rodzicami jest przedstawienie głównych zasad psychologii sportu, które mają pomóc w efektywnym wsparciu swoich dzieci w każdej formie aktywności fizycznej. Wiedza będzie użyteczna zarówno w zachęceniu swojej pociechy do uprawiania sporu jak i utrzymaniu w danej dyscyplinie w momencie pojawienia się konkurencyjnych aktywności związanych z okresem dojrzewania.

Jednym z najważniejszych aspektów psychologicznych w przypadku rodziców jest znalezienie równowagi między zbyt dużym zaangażowaniem czy wywieraniem presji a brakiem zainteresowania. Odchylenie w jedną albo w drugą stronę może przynosić skutek odwrotny od zamierzonego i zniechęcać dzieci do pozostania w sporcie. Korzyści wynikające z odpowiedniego wsparcia przez rodziców to między innymi zmniejszenia stresu przedstartowego u dzieci.  Kolejny istotny obszar to umiejętność rozgraniczenia ról i obowiązków w triadzie dziecko-rodzic-trener. Prowadzi to do stworzenia przyjaznego środowiska do rozwoju nie tylko w sporcie, ale również w relacjach rodzinnych.

Praca z rodzicami koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • Wspieranie dzieci w taki sposób, by utrzymać zainteresowanie daną aktywnością i zaangażowania w doskonaleniu własnych umiejętności
 • Sposoby radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi dzieciom w trakcie rywalizacji sportowej
 • Identyfikowanie kierunku potencjału sportowego dziecka
 • Kształtowanie właściwych postaw rodziców w sytuacji zarówno sukcesów, jak i porażek dzieci
 • Znaczenie zachowania rodziców dla kształtowania poczucia własnej wartości dzieci
 • Opanowanie umiejętności stawiania dzieciom realistycznych celów w relacji do ich wieku i możliwości
 • Rozwiązywanie konfliktów na linii trener-zawodnik-rodzic
66

DLA DZIECI 

Głównym celem w pracy z dzieckiem jest kształtowanie postawy nastawionej na rozwój umiejętności w danej dyscyplinie. Najwięcej korzyści zapewnia łączenie nowych kompetencji z zabawą.  W ten sposób dziecko osiąga wysoki poziom zaangażowania, który ułatwia przyswajanie wiedzy i wykorzystywanie jej podczas rywalizacji sportowej. Ze względu na różnice rozwojowe konsultacje są dopasowane do wieku i indywidualnych potrzeb uczestnika. Trening mentalny pomaga zarówno w realizacji celów sportowych jak i w sytuacji, w której chcemy zachęcić dziecko do regularnej aktywności fizycznej. Współpraca z psychologiem ma również na celu zapobieganie zjawiskom odpowiadającym za rezygnację ze sportu na wczesnych etapach rozwoju kariery, takich jak utrata motywacji czy doświadczanie zbyt dużej presji.

Przykładowe tematy konsultacji:

 • Wypracowanie oraz utrzymanie pożądanego poziomu koncentracji
 • Kształtowanie długoterminowej motywacji do treningu i osiągania sukcesów
 • Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów
 • Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek
 • Przyswajanie pozytywnych wzorców myślenia
 • Przełożenie umiejętności nabytych w trakcie treningu na inne obszary życia
 • Kształtowanie postawy fair play
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie pewności siebie
 • Wzrost zaangażowania w wykonywane zadania
 • Zastosowanie technik wizualizacji
 • Relaksacja
 • Kontrola emocji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Powrót do treningu po kontuzji
77

DLA KOBIET

Psychologia sportu znajduje szerokie zastosowanie w rozwoju osobistym kobiet. Dzięki warsztatom lub sesjom indywidualnym kobiety mogą opanować umiejętności psychologiczne, które pomogą im we wszystkich dziedzinach życia, w których istotne są realizacja założonych celów, nie poddawanie się presji otoczenia, zarządzanie czasem i motywacją oraz tworzenie zdrowych i satysfakcjonujących relacji osobistych i zawodowych. Jako zawodniczka osiągająca sukcesy w uważanej za typowo męską dyscyplinie sportu oraz spełniona mama i partnerka chętnie dzielę się swoimi sposobami na łączenie  wielu obowiązków i prowadzenie w pełni satysfakcjonującego życia.

W pracy z kobietami koncentruję się na następujących zagadnieniach:

 • Budowanie poczucia własnej wartości, indywidualności i pewności siebie
 • Umiejętność komunikowania własnych potrzeb
 • Znalezienie i wykorzystanie swoich mocnych stron
 • Umiejętność stawiania sobie celów oraz ich realizacji
 • Budowanie motywacji do osiągania celów oraz motywowanie innych
 • Zastosowanie technik wizualizacji i relaksacji w sytuacjach stresujących
 • Umiejętność działania pod presją
 • Odrzucenie lęku przed porażką i byciem ocenianym przez innych
 • Zastosowanie elementów zawodniczego przygotowania mentalnego w różnych obszarach kobiecej aktywności

  Skontaktuj się ze mną

  Masz pytania? Chętnie na nie odpowiem. Umów się na konsultacje lub zadzwoń

  zofia.szawernowska@gmail.com

  +48 783 400 484

  ul. Lekka 3/139, 01-910 Warszawa